I 216 Rector: dr. E. H. Renkema. Christelijk Gymnasium, Groot-Hertoginnelaan 8. (van de Vereeniging voor Christelijk voorbereidend Universitair Onderwijs te Utrecht, Directeur-SecretarisMr. C. J. G. Bredius, te Woerden). De kosten van het onderwijs bedroegen f 17.706,73 buiten de bezoldiging der leeraren, terwijl de opbrengst van het schoolgeld bedroeg f 40.982,50. Het tekort w*erd door de gemeente gedragen. 2e Gymnasium. (Raadsbesluit 7 Mei 1917). (tijdelijk gevestigd aan de Koninginnegracht no. 23). Rector: Dr. G. E. W. van Hille. Het 2de Gymnasium werd den 1 September geopend. Opbrengst der schoolgelden f 5.525, Het College van Curatoren bestond op 31 December uit de heeren: Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Voorzitter, Mr. J. 2E. A. Lisman, Secretaris, A. J. Doorman, Onder voorzitter, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deijnoot, Jhr. Mr. P. L. van Meeuwen, Jhr. Mr. C. Feith. Het onderwijzend personeel bestaat uit 13 leeraren en vier leeraressen. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 December 1918, 86 mannelijke en 28 vrouwelijke leerlingen, terwijl een toehoorder het staatsexamen ter toelating tot de Universiteit met gunstig gevolg aflegde. Zes leerlingen konden tot de Universiteit worden toegelaten. Op 1 September 1918 bestond het College van Cura toren uit de heeren: Mr. C. Voftte Voorzitter), dr. E. J. W. Posthumus Meyes (Secretaris), Mr. W J. baron van Lynden, Mr. R. van Veen en dr. G. H. Coops, terwijl het College van Directeuren bestond uit de heeren: J. S. F. van Hoog staten (le Voorzitter), Mr. C. J. G. Bredius (Secretaris), dr. T. F. Westrik (Penningmeester), dr. J. W. ten Bokkel t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 218