217 I Kunsten en Wetenschappen. II. Huinink, Mr. J. Schokking, D. J. Middelbeek en Ds. A. B. te Winkel. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar bijlage no. 47. Het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. Wij verwijzen naar het verslag, uitgebracht door de Commissie van Toezicht, opgenomen als bijlage no. 51. De Akademie voor Beeldende Kunsten. Wij verwijzen naar het verslag, uitgebracht door den Raad van Bestuur, opgenomen als bijlage no. 52. Theologische school der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland (Valkenboschlaan no. 143). Deze school is bestemd voor de opleiding van toe komstige Dienaren des Woords. Aantal docenten 4. Aantal studenten 18. Tot candidaat in de H. Godgeleerdheid werden vijf studenten bevorderd. Twee studenten legden met goed gevolg het semi- candidaatsexamen af. Het College van Curatoren bestond aan het einde des jaars uit de heeren Predikanten: P. de Groot, F. A. Bakker {Secretaris), R. E. Sluiter, J. W. Geels, J. D. Barth, J. J. van der Schuit, (Voorzitter), J. Janssen. Schoonheidscommissie. Een verslag van deze commissie treft men aan onder no. 37 van de bijlagen. Het verslag van de Commissie van Beheer over het Gemeentemuseum wordt als no. 24 onder de bijlagen aangetroffen. Onder no. 45 der bijlagen is opgenomen het verslag der Vereeniging ā€˛Haagsche Volksspeelterreinenā€¯

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 219