1 Neen. J 7 (2e Afd.) VERSL. V. D. comm. t. wering v. schoolverz. 63 11. Is het Uwer Commissie geble ken of er verbetering is waar te nemen in de door U behan delde gevallen van schoolver zuim? 12. Welke maatregelen acht Uwe Commissie nog noodig ter be vordering van het geregeld schoolbezoek en van het doel der Leerplicht?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2208