I K 218 Het verslag van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs is opgenomen onder no. 42 der bijlagen. Door het Bestnnr van de „Koninklijke Nationale Zang school" wordt medegedeeld, dat de Vereeniging aan het einde van 1918 189 werkende leden telde en wel 123 dames en 66 heeren. Het aantal donateurs vermin derde met 8. In het jaar 1918 zijn 4 concerten, waarvan 3 voor liefdadige doeleinden, welke ruim f 1900.netto op brachten, verschillende uitstapjes en een tweedaagsche tentoonstelling door de Zangschool gegeven. Het eerste concert werd gegeven op 12 Maart 1918, ten bate van het Ned. Roode Kruis, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen met medewerking van Mevrouw C. Boerlage Reijers, sopraan; Mej. A. v. d. Boor, alt; J. Nelissen, bariton; H. Wegerif, piano; de Koninklijke Militaire Kapel en een Kinderkoor. Voor dit concert was een eere-comité samengesteld, waarvan de Burgemeester voorzitter was. Het tweede concert was eene herhaling van het eerste, met dezelfde solisten en hetzelfde Eere-comité. De heer J. v. Oosterwijk was tenor-solist; de muziek van de Kon. Mil. Kapel werd vervangen door eenige tableaux van de Ver. Haagsche Roode Kruis Transportkolonne. Het derde concert werd gegeven ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin Moeder; Mevr. G. Boerlage Reijers was sopraan-soliste. Het vierde concert werd gegeven op 3 December, ten bate van het Haagsch Comité voor het uitzenden van Nederlandsche Kinderen naar buiten; als solisten traden op Mej. Willy Hora Adema, sopraan; C. Butter, bariton, H. Wegerif, piano en A Smets, orgel. Het Bestuur van de afdeeling Den Haag van de R.-K. Vereeniging voor Volkszang was in het afgeloopen jaar samengesteld als volgt: P. v. d. Vijver, voorzitter, Mr. Th. Gonsalves, onder-voorzitter, Mej. M. W. Ras, le secreta resse, Mej. A. Hilling, 2e secretaresse, Th. Groenemeyer, penningmeester, Mej. M. v. d. Vijver en Th. Cuijpers, commissarissen. De afdeeling heeft in 1918 twee volksconcerten gege ven. Het eerste op 11 Februari in de groote zaal van het K.Z.B. Genootschap, onder leiding van Mej. M. v. d. Vijver.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 220