f 11 (Be Afd.) VERSL. V. D. comm. t. wering V. SCHOOLVERZ. 63 11. Is het Uwer Commissie geble ken of er verbetering is waar te nemen in de door U behan- delde gevallen van schoolver zuim? i 12. Welke maatregelen acht Uwe Commissie nog noodig ter be vordering van het geregeld schoolbezoek en van het doel der Leerplicht?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2212