I I I I K i ft aan 6 (onbestelbaar). 123 (11 andere redenen 1 adventist. Zie opmerking D. onverschilligheid der ouders, onwil van het kind (spijbelen) ziekte van het kind Hoeveel personen gaven die oproeping gehoor? Hoeveel oproepingen bereikten hare bestemming niet? vervulling van godsdienst plichten. 276 (2 kennisgevingen leidden niet tot oproeping, omdat dezelfde kennisgevingen reeds eenige weken te voren waren ontvan gen). 142 (55 vaders, 81 moeders en 6 niet aansprakelijke personen). I personen ontvingen de waarschuwing niet, nl. 6 op roepingen waren als onbestel baar terugontvangen. 4 oproe pingen betroffen niet meer leerplichtige kinderen. 1 op roeping betrof een leerling die naar Leiden was verhuisd. 22 74 i) 6 (2 verkoopen schillen, 1 zoekt eikels, 1 met brandhout h koop, 1 loopt met couranten 1 in dagdienst). 64 43 19 (waaronder 5 wegens hoofd zeer). 40 (1713 jarigen, die direct d< school verlieten, 5 leerl. di< reeds buiten de wet stonden enz.). 7. Hoeveel schriftelijke waar- I schuwingen werden door Uwe Commissie verzonden? 8. Onder welke van die onder staande rubrieken waren de door Uwe Commissie behan delde gevallen van relatief schoolverzuim? armoede hulp in huishouden of bedrijf verrichten van loonarbeid 14 63 (4e Afd.) VERSL. V. D. COMM. t. wering V. schoolverz. 6. Hoeveel oproepingen werden in verband met de onder vraag 5 bedoelde kennisgevingen door U verzonden?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2215