I 15 (4e Afd.) VKRSL. V. D. comm. t. wering v. schoolverz. 63 éi a geplaatst in Groe- Zie opmerking A (pag. 17). Zie opmerking C (pag. 17). 9. Welke waren de redenen van het absoluut schoolverzuim? 11. Is het Uwer Commissie geble ken of er verbetering is waar te nemen in de door U behan- delde gevallen van schoolver zuim? 12. Welke maatregelen acht Uwe Commissie nog noodig ter be vordering van het geregeld schoolbezoek en van het doel der Leerplicht? 10. Zijn er leerlingen door Uwe Neen, tusschenkomst ambtshalve in geschreven? I (Art. 20 4 Leerplichtwet.) Zoo ja, hoeveel? 3 kinderen gingen reeds op bjjz. school. 1 kind was reeds 1 jaar verhuisd naar een andere stad. 1 meisje lag reeds lang in ’t Zie kenhuis. 1 jongen was nestein. 1 adres was niet te vinden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2216