Totaal D. Onder punt 8 zijn ’t aantal gevallen der rubrieken 17 (4e Afd.) VERSL. V. D. COMM. T. WERING V. SCHOOL VERZ. 63 39 99 99 99 99 Bijzonderheden betreffende de werkzaamheden der Commissie A. Aan 39 Hoofden van Scholen, waaronder 3 in het Arr. Delft, werden even zoovele lijsten gezonden met 294 namen van leerlingen, waaronder 4 leerlingen in het Arr. Delft, wier ouders tusschen 1 Dec. 191730 Nov. 1918 dooi de Commissie waren opgeroepen. Terug ontvangen werden alle lijsten met inlichtingen over alle leerlingen. Van de 294 leerlingen bleken er in den loop van het jaar 93 de school verlaten te hebben. Van de overige 201 leer lingen bleek, dat er bij 82 een matige verbetering was waar te nemen, bij 76 geen verbetering en er 43 thans trouw school gaan. Bij ruim 62 is dus verbetering geconsta teerd. Dit is geringer dan het vorig jaar. Hoewel de Commissie veelal constateerde, dat de Hoofden van Scho len, met het oog op de distributiemaatregelen, zeer toe gevend waren met het toestaan van verlof, telaat komen enz., is het aantal ongeoorloofde verzuimen toch veel groo- ter dan het vorig jaar. (Zie D.) Zonder de welwillendheid der Hoofden van Scholen, zou het nog geringer zijn geweest. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 7 8 9 10 11 12 13 14 99 99 99 C. Beeds meermalen maakte de Commissie de' opmer king, dat dezelfde scholen steeds aan dezelfde Commissie's ter behandeling dienden gegeven te worden. Behalve ’t daarvoor meermalen aangehaalde argument kan ook mee gedeeld worden, dat vele Hoofden van Scholen deze wijze van behandelen gemakkelijker en aangenamer zouden vin den, omdat zij dan telkens met dezelfde personen overleg hadden te plegen. 260 leerlingen. Van 18 leerlingen bleef de leeftijd ons onbekend. B. Onderzoek naar den leeftijd der verzuimd hebbende leerlingen: Verzuim van kinderen van 6 jaar 5 leerlingen. 17 38 25 40 45 59 30 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2218