219 Op dit concert werkte een koor van 300 kinderen mede, evenals de heer Goossens, solist in zang en luit. Het tweede concert, wederom in den Dierentuin, werd gegeven op 22 April, onder leiding van Mej. M. v. d. Vijver. Op dezen zangavond werden liederen door het publiek gezongen. Als solist trad weder op de heer Goossens, begeleid door Mej. Victorine Plattel, piano. Een kinder koor zong dien avond liederen onder leiding van Mej. M. v. d. Vijver, die ook zelf als soliste (zang) optrad. De Vereeniging bestond in 1918 uit 273 leden; dat jaar sluit met een nadeelig saldo van f 364,81. üit het verslag van de afdeeling s-Gravenhage van de Nationale Vereeniging voor den Volkszang stippen wij aan, dat het bestuur van de afdeeling bestaat uit: Mr. D. Fock, voorzitter, Mr. JE. baron Mackay, onder-voorzitter, J. Pit, penningmeester, J. D. v. Ramshorst, secretaris en zang leider, Arnold Spoel, hoofdleider, Jonkvr. W. F. baresse v. Itersum, Mej. C. M. Stuten, P. C. Brederode, F. J. W. Drion, W. F. Gerdes Oosterbeek, Ds. F. v-. Gheel Gilde- meester, Dr. C. te Lintum, Dr. M. A. v. Weel, W. v. d. Hilst en H. M Enthoven. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1919 954, ter wijl aan jaarlijksche bijdragen f 1600,inkwam. Daar de toestand der kas dit niet toeliet, kon nog steeds niet worden overgegaan tot de eigenlijke „volks”- avonden. Dank zij de subsidie van de gemeente ’s-Gravenhage kon daarmede dit voorjaar worden begonnen en werden reeds twee zulke avonden gegeven, één in ’t Wijkge- bouwr, Gedempte Sloot en een in ’t Gebouw van de Chr. Vereeniging voor jonge mannen, Prinsegracht 4, terwijl er nog een zal plaats hebben te Scheveningen en een in het Wijkgebouw, Gedempte Sloot. Een verzoek tot het College van Burgemeester en Wet houders gericht om voor den volkszang vrijstelling van belasting te willen verleenen werd niet ingewilligd. Ook op het gebied van den schoolzang wil de afdeeling werkzaam zijn en heeft zij reeds den Wethouder van Onderwijs verzocht een commissie te willen benoemen tot samenstelling van een lijst van liederen, die op alle gemeentescholen zullen moeten worden aangeleerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 221