70 23 3 36 Geen. Geen. 15 11 2 12 9 9 12 9. Welke waren de redenen van het absoluut schoolverzuim? 10. Zijn er leerlingen door Uwe tusschenkomst ambtshalve in geschreven (Art. 20 4 Leerplichtwet.) Zoo ja, hoeveel! Hoeveel personen gaven die oproeping gehoor! Hoeveel oproepingen bereikten hare bestemming niet! armoede hulp in huishouden of bedrijf verrichten van loonarbeid I onverschilligheid der ouders, onwil van het kind (spijbelen) ziekte van het kind andere redenen vervulling van godsdienst plichten. 6. Hoeveel oproepingen werden in verband met de onder vraag j 5 bedoelde kennisgevingen door U verzonden! 20 63 (5e Afd.) VERSL. V. D. comm. t. wering v. schoolverz. 8. Onder welke van die onder staande rubrieken waren de door Uwe Commissie behan delde gevallen van relatief schoolverzuim 7. Hoeveel schriftelijke waar schuwingen werden door Uwe Commissie verzonden! aan 0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2221