I 1. 3. 4. 21 (5e Afd.) VERSL. V. D. comm. t. wering v. schoolverz. 63 11. Is het Uwer Commissie geble ken of er verbetering is waar te nemen in de door U behan delde gevallen van schoolver zuim? van schoolbezoek en der Leerplicht? In den loop van het jaar is het noodig geweest 5 vaders voor de 2de maal op te roepen. In de mees te gevallen werken de ouders er op bevredigende wijze toe mede, dat ze niet weer met de Leer plichtwet in aanraking komen, de tijdsomstandigheden in aanmer king komende. 12. Welke maatregelen acht Uwe Commissie nog noodig ter be- vordering van het geregeld van het doel 2. Waar het dringend noodig is, zoo het kan, spoediger hulp in het verstrekken van schoeisel en kleeding. Daar enkele malen onbekend heid bleek, met de omstandig heid, dat het Stadhuis helpend optreedt bij gebrek aan schoei sel en kleeding, doelmatige voorlichting daarvan door de betrokken H. v. S. Indien na persoonlijk onder zoek in loco mocht blijken, dat beide ouders zich schuldig ma ken aan verwaarloozing der kinderen en overtreding van de bepaling der Leerplichtwet, strafbaar stellen de beide ouders. Snellere berechting der leer- plichtovertredingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2222