I 22 Geen. Neen. armoede hulp in huishouden of bedrijf verrichten van loonarbeid onverschilligheid der ouders, onwil van het kind (spijbelen) 9. Welke waren de redenen van het absoluut schoolverzuim? 10. Zijn er leerlingen door Uwe tusschenkomst ambtshalve in geschreven? (Art. 20 4 Leerplichtwet.) Zoo ja, hoeveel? ziekte van het kind andere redenen vervulling van godsdienst plichten. 1 12 (waarvan 3 tevens spijbelen). 1 6. Hoeveel oproepingen werden in verband met de onder vraag 5 bedoelde kennisgevingen door U verzonden? Hoeveel personen gaven aan die oproeping gehoor? Hoeveel oproepingen bereikten hare bestemming niet? 5 (waarvan 3 tevens hulp in huishouden). 3 3 7. Hoeveel schriftelijke waar schuwingen werden door Uwe Commissie verzonden? 8. Onder welke van die onder staande rubrieken waren de door Uwe Commissie behan delde gevallen van relatief schoolverzuim 24 63 (6e Afd.) versl. v. d. comm. t. wering V. SCHOOLVERZ. 13 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2225