Strenge toepassing van de straf- 25 (6e Afd.) VERSL. V. D. comm. t. wering v. schoolverz. 63 ken of er verbetering is waar te nemen in de door U behan delde gevallen van schoolver zuim? 12. Welke maatregelen acht Uwe Commissie nog noodig ter be- bepalingen der Leerplichtwet, in vordering van het geregeld schoolbezoek en van het doel der Leerplicht? 11. Is het Uwer Commissie geble- j In 2 gevallen groote verbetering, nf ei- vuriwtorinr, ie «root. I 5 gevallen verbetering. 1 geval matige verbetering. 13 gevallen geen verbetering. 1 geval had de leerling de school verlaten. afwachting van het in die wet op nemen van verscherpte bepalin gen. Vluggere behandeling door de schoolopzieners van gepleegde verzuimen. Verantwoordelijk stellen bij de wet van beide ouders van ver zuimende leerlingen. l

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2226