63 Neen. Gewone: 24. Buitengewone: 14. Absoluut. geen 1. Uit welke leden was de Com missie op 31 Decembèr samen gesteld? 4. Op welken dag worden de ge wone vergaderingen gehouden en hoe laat vangen deze aan? Relatief. Arrondissement ’s-Gravenhage I Idem Idem Jaar van aftreden. 1919 1919 1921 1919 1919 1919 1919 JAARVERSLAG der Commissie tot wering van Schoolverzuim, 7e Afdeeling, over het jaar 1918. Vergaderlokaal Openb. Lag. School aid Nieuwe Laantjes. II 1 III 310 Dinsdag, des avonds te 7H uur. 5- Hoeveel kennisgevingen van relatief en hoeveel van abso luut schoolverzuim kwamen ter behandeling uit elk Arrondis sement bij Uwe Commissie in? (Art. 20, 2 leerplichtwet.) i 3. Hoeveel gewone en hoeveel buitengewone vergaderingen werden er in den loop van het jaar gehouden? 2. Hadden er in den loop van dit jaar in de samenstelling der Commissie veranderingen plaats? Zoo ja, welke? 1. A. Hoogenraad 2. P. Baretta 3. J. L. van Schie 4. H. C. Vermaat 5. C. F. Verschoor 6. C. Vrolijk 7. P. v. d. Zwan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2228