Hoewel niet in alle trad toch in menig geval verbetering in. 12. Welke maatregelen acht Uwe Commissie nog noodig ter be vordering van het geregeld schoolbezoek en van het doel der Leerplicht? 11. Is het Uwer Commissie geble ken of er verbetering is waar te nemen in de door U behan delde gevallen van schoolver zuim? De distributiemoeilijkheden maakten vaak het schoolverzuim onvermijdelijk. Sommige ouders maakten echter misbruik en me nig kind kreeg daardoor smaak in het thuisblijven en werd een spijbelaar. De Comm. acht het noodig, dat er maatregelen worden genomen om het verschijnen der opgeroe pen ouders te bevorderen. 29 (7e Afd.) VERSL. V. D. comm.t. wering v. schoolverz. 63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2230