By lage 64 - VERSLAG van de Gemeentelijke Schoolbioscoop 1 September31 December 1918. Op Donderdag 29 Augustus 1918 werd door den heer Wethouder van Onderwijs, namens het Gemeentebestuur, het beheer over de Gemeentelijke Schoolbioscoop aan de Hoef kade no. 602, aan het Bestuur onzer Vereeniging over gedragen. Hier zou dus officieel dit verslag kunnen aan vangen. Doch vóór dien hadden reeds meerdere voorbereidende werkzaamheden plaats. Met ingang van 15 Juni 1918 waren door het Bestuur benoemd tot Directeur: D. van Staveren, onderwyzer by het Openbaar Lager Onderwijs te dezer stede en tot le operateur H. van Capelle Jr. Laatstgenoemde was meer in het bijzonder belast met het geven van advies by de technische installatie, terwyl eerstgenoemde, on- middellijk na zyne indiensttreding, zich onledig hield met met ontwerpen van een plan van samenwerking met de scholen en het treffen van alle maatregelen, welke aan het in gebruik nemen der Schoolbioscoop vooraf moesten gaan. Op 29 Juni had eene bijeenkomst plaats van Dagelyksch Bestuur en Directeur met de Besturen der plaatselijke onder- wyzers-vakvereenigingen, in w'elke bijeenkomst genoemd plan van samenwerking werd besproken en onveranderd goedgekeurd. Per circulaire van 5 Juli werden Hoofden en Onderwijzers met de nu vastgestelde regeling bekend gemaakt, terwijl tegelijkertijd eene vragenlijst naar de scholen wrerd gezonden, welke den Directeur aan de noodige gegevens voor het in- elkaar-zetten van zyn lesrooster zou moeten helpen. Onmiddellyk na het eindigen der rgroote vacantie” konden de eerste lessen een aanvang nemen. Zooals reeds hierboven vermeld is, had de officieele opening plaats op 29 Augustus, des namiddags om 3 uur. Wethouder Albarda droeg het gebouw en de installatie met eene rede- voering over aan ons Bestuur, welke by monde van zijn Voorzitter, Dr. H. E. van Gelder, verklaarde de opdracht gaarne te aanvaarden. Vervolgens demonstreerde de Directeur de films, welke voor de eerste serie lessen waren gekocht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2232