64 2 VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOLBIOSCOOP. of gehuurd. De officieele opening werd bygewoond door de Wethouders Jurriaan Kok (waarnd. burgemeester), Albarda en Droogleever Fortuyn en door 17 Raadsledenvoorts nog door eenige vertegenwoordigers van Onderwyzers-vereeni- gingen en van de Pers. Zy werd opgeluisterd door het zingen van eenige liederen door leerlingen der Openbare School aan de Tullinghstraat. Het eigenlyke gewone werk begon op Zaterdag 31 Augustus. Des morgens kwamen de onderwijzers der klassen, welke de lessen zouden volgen, om met de films kennis te maken. Voor de le serie waren gekozen de volgende films: 1. De Rijks Munt te Utrecht, opgenomen door den heer Mullens volgens aanwyzingen van den Directeur; deze film is voor de Schoolbioscoop aangekocht. 2. Bijenstudie, eveneens aan gekocht. 3. Padi-cultuur, gehuurd van het Koloniaal Instituut en 4 als ontspanningsfilmOverste Leugenzak in de woestijn, gehuurd van Pathé. Op den middag van genoemden Zaterdag werden ook de andere leerkrachten by het L. O. in de gelegenheid gesteld met gebouw en films kennis te maken. In het geheel kwamen dien dag 264 leerkrachten naar de Schoolbioscoop. 2e Serie. De 2e serie zou aanvaugen Maandag 14 October en loopen tot en met Donderdag 21 November. De demon stratie voor de onderwijzers had plaats op Zaterdag 12 October, des namiddags om 4 uur. Zij was bezocht door 130 personen. Vertoond werden deze flimsy 1. Gouda, aangekocht, 2. Cultuur van Cocoshooten op de Philippijnen, gehuurd van Pathé, 3. De Plantenboterfabrieken te Oss, gratis in bruikleen van de firma Jurgens en 4. als ont- le Serie. Maandag 2 September begon de 1ste serie. Zy duurde van 2 September tot en met 11 October en werd gevolgd door 83 Openbare en 36 Bijzondere Lagere Scholen, door de Industrieschool voor Meisjes, de Ambachtschool, de Huishoudschool Laan van Meerdervoort, de Vakschool voor Meisjes, de Kweekschool voor Onderwijzers aan de Eland straat en de Normaallessen (directeur de heer Willemse) te zamen door 7320 leerlingen en 435 geleiders. In dezen serie hadden 3 lessen voor volwassenen plaats met tezamen 319 bezoekers. Op Vrydagavond 13 September had eene demonstratie plaats voor de leden van het Bestuur, de Commissie van Advies, de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het L. O., de Bioscoopcommissie en nog eenige andere genoodigden, allen met hunne dames. De zaal was bezet met 150 bezoekers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2233