64 3 VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOLBIOSCOOP. 1 spanningsülmArthème als huisknecht, gehuurd van de H.A.P. Film Compagnie. De beide eerste weken ging alles uitmuntend. Zij hadden bezoek van resp. 1479 leerlingen met 70 geleiders en 1429 leerlingen met 73 geleiders. De 3de week echter zou niet ongestoord ten einde loopen. Na eenig gesukkel met weg- blyven van scholen wegens het heerschen van Spaansche Griep, moest Donderdagsmiddags 31 October op advies der Schoolartsendienst de Bioscoop gesloten worden. Die week waren er in totaal slechts 701 leerlingen met 36 geleiders geweest. Toen bericht was gekomen, dat op 25 November de lessen weder mochten beginnen, trof de Directeur alle maatregelen om de verstoorde serie tot een goed einde te brengen. Eenige scholen bleven echter nog gesloten. Bovendien viel in die x week een van Regeeringswege uitgeschreven „Nationale Biddag”, waardoor de lessen in die week slechts gevolgd werden door 1142 leerlingen met 65 geleiders. De volgende week is er ’s Maandags, Dinsdags en ’s Woens dags nog les gegeven aan 654 leerlingen met 31 geleiders, doch toen moesten wy wederom sluiten 4 December, om verder in het jaar 1918 voor het gewone onderwijs gesloten te blijven. In overleg met het Dagelijkse!) Bestuur besloot de Directeur om de 2de serie als geëindigd te beschouwen en na de Kerstvacantie, in Januari 1919 met eene nieuwe 3de serie te beginnen. De avondlessen voor volwassenen mochten zich in de 2de serie niet in een druk bezoek verheugen. Den Isten avond waren er 70 bezoekers; den 2den avond 30; de 3de avond is niet doorgegaan: er waren slechts 12 bezoekers; na eene mededeeling in de bladen kwamen er den 4den avond weder 60 bezoekers, de 5e avond had er slechts 18 en de 6e slechts 7. Deze laatste les is natuurlijk ook niet doorgegaan. In overleg met den Voorzitter van het Bestuur en den Wethouder van Onderwijs heeft de Directeur besloten in het jaar 1919 de lessen voor volwassenen in De Crisiscourant te annonceeren. Hij kan by het schryven van dit verslag reeds mededeelen, dat deze wijze van aankondigen de aller beste resultaten oplevert. De 2de serie is dus bezocht door 197 volwassenen en voorts nog door 5405 leerlingen met 275 geleiders. Behalve de reeds genoemde gewone lessen is de School bioscoop in de afgeloopen vier maanden 9 avonden en 1 middag in gebruik geweest voor demonstraties voor ver schillende lichamen, te weten: 2 voor de Arbeiders Jeugd Cömmissie, 5 voor de Directie van Het Vaderland, 1 voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2234