221 30 Maart: 2-30 April: heer H. van Cappelle Jr., concierge werd J. Peulen en tweede assistent J. Peters. Onder de leiding van den Directeur heeft het biosco- pisch onderwijs zich snel een plaats weten te veroveren op de lagere scholen en op die, welke opleiding voor het onderwijzersexamen beoogen. In het verslag, dat hieraan als bijlage is toegevoegd, heeft de Directeur over de werkzaamheid van den bioscoop uitvoerig ge handeld. De collecties in het museum ondergingen weinig ver andering. Er werden enkele nieuwe aankoopen gedaan. Over de aanwinsten in den loop van dit jaar ver kregen, heeft de Directeur van het museum in het verslag melding gemaakt. Voor het verslag van den Gemeentelijken school bioscoop wordt verwezen naar bijlage 64. In het jaarverslag over 1917 van het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio”, vinden wij o m. vermeld, dat als lid zijn toegetreden: 2 stemhebbende leden, 22 buitengewone leden en 6 societeitsleden, 2 kunst lievende leden, samen 41 ledendoor overlijden, op zegging of om andere reden vielen af2 stemhebbende leden, 3 buitenleden, 2 buitengewone leden, 1 donateur, 9 donateursocieteitsleden en 4 kunstlievende leden, te zamen 31 leden. In de Kunstzalen werden achtereenvolgens de volgende Tentoonstellingen, van het Genootschap uitgaande, gehouden 530 Januari: Groepen-Tentoonstelling van werken vervaardigd door Werkende Leden. Hoofdgroep: M. Kramer. 628 Februari: Tentoonstelling van Schilderijen en Beeldhouwwerken vervaardigd door Werkende Leden. Groepen-Tentoonstelling van werken vervaardigd door Werkende leden. Hoofdgroep: P. A. Schipperus. Groepen-Tentoonstelling van werken vervaardigd door Werkende Leden. Hoofdgroep: mej. Anna E. Kerling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 223