en v 81 66 66 77 66 251 der Gemeente-), Bijlage 12: Hoofdstuk. I. Beheer der fabrieken, enz. la. Invloed van den oorlogstoestand. II. Personeel. III. Toestand der fabrieken, gebouwen canalisatie. IV. Steenkolen, Gasolie en Benzol. V. Gasproductie. VI. Cokes, Gruis en üitziftsel. VII. Particulier Gasverbruik. VIII. Publieke Verlichting. IX. Gaslevering. X. Kootteer. XI. Watergasteer en solventolie. XII. Ammoniakwater. XIII. Cyaanzuivering en bereiding van ferro- cyaannatrium. XIV. Gaszuivering. Eigendommen, door de gemeente verhuurd verpacht „in erfpacht uitgegeven kosteloos aan de gemeente afgestaan onteigend59, 60 en Eigen Hulp (Vereeniging) Electrisch Bedrijf (Verslag aangaande het Gemeentelijk), Bijlage 13: I. Beheer der Fabriek. II. Algemeen? beschouwingen en uitbreidingen. III. Personeel. IV. Machines en ketels. V. Kabelnet. VI. Bedrijf. VIL Brandstoffen. VIII. Straatverlichting. Bijlagen. Financieel gedeelte. Erfpacht (In uitgegeven eigendommen), Bijlage 16F. Examens (Bewaarschool-akte), Bylage 59. Fabrieken (Lijst der), zie, Kamer van Koovhandel en. Fabr. en werkplaatsen (Toestand van), zie Gezond heidscommissie. Faillissementen, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. Floralia (Vereeniging)243 Fonds (Verslag omtrent het Gemeentelijk werkloozen-), Bijlage 27. Gasfabrieken (Verslag van den toestand en de exploitatie ALPHABETISCH REGISTER. Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2240