Bijlage C. I). E. H. 1. K. L. Onderwijs A. B. B. C. aan C. D. F. G. ring van hen, die uitsluitend de her- halings- of avondscholen hebben be zocht, 1898—1918. Staat van het getal leerlingen, die over 1918 de dagscholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Algemeene tabel der lagere scholen, enz. in de gemeente ’s-Gravenhage. Staat van het getal leerlingen, die van 1 October 1917 tot 1 October 1918 de herhalingsscholen in de gemeente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Algemeene tabel der herhalingsscholen. Staaf van het getal der leerlingen, ver deeld naar hunnen leeftijd, die op 15 October 1918 de dagscholen in de ge meente ’s-Gravenhage hebben bezocht. Over gang van leerlingen van openbare scholen naar andere inrichtingen van onderwijs. O ver gang van leerlingen van bijzondere scholen naar andere inrichtingen van onderwijs. Staat, vermeldende de dagen, op welke handwerkonderwijs aan de openbare lagere scholen in de gemeente ’s-Gra- venhage wordt gegeven. Verzuimen Personeel van het Openbaar Lager Onderwijs. (Verslag omtrent den toestand van het Mid delbaar), Bijlage 49: I. Gemeentescholen: Hoogere Burgerscholen met 3-j. c. en daaraan verbonden afdeeling Handel en Administratie. 1. Hoogere Burgerschool met 5-j. c. aan de 3e v. d. Boschstraat. II. Hoogere Burgerschool met 5-j. c. aan de S tadhouderslaan. B. III. Hoogere Burgerschool met 5-j. c. aan de Waldeck-Pyrmontkade. I. Hoogere Burgerschool voor meisjes Bleijenburg. II. Tweede Hoogere Burgerschool en Mid delbare school voor meisjes. Openbare Handëlsschool met 2-j. c. aan de Laan. ALPHABETISCH REGISTER. 99 XIII Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2248