M. de „Vereeniging P. van Q. 183 130 174 A. B. C. 16 25 47 N. O. „De D. E. P- G. H. I. K. L. der Vincentius-Vereeniging. van den Ned. R.-K.Volks- II. Bijzondere scholen: Academie van Beeldende Kunsten. Ie en 2e Ambachtsschool. Ie en 2e Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen. Particuliere H. B. S. en Handelsschool. Nederlandsche Lyceum. Christelijke Hoogere Burgerschool m. 5-j. c. R.-K. Hoogere Burgerschool met 5-j. c. R.-K. Lyceum voor meisjes. Industrieschool voor meisjes. ’s-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. Teekenschool der St. Jozef Gezellen- V ereeniging. Teekenschool der Patronaats-Commissie van den R.-K. Vriendenhand St. Pan- cratius. Teekenschool Teekenschool bond. Teekenschool Patronaats-Commissie”. Teekenschool der Maatschappij „Tot Nut van ’t Algemeen”. Commissie van Toezicht. Overzichten van het aantal leerlingen. Staten van het onderwijzend personeel. Onderwijzers enz. (Naamlost van), Bylage 61. (jaarwedden van) Ongevallenverzekering, Bylage 31. Ontsmettingsdienst (Gemeentelijke), Bijlage 22: Algemeene beschouwing. Organisatie en werking van den dienst. Aangifte van gevallen van besmettelijke ziekten. Inrichtingen en Materiaal. Uitvoering. In gebruik zijnd materiaal. Rekening. Verslag Medicus-adviseur. Bijlagen. Ontvanger (Gemeente-) (Ambtenaren bij den) Ontvangsten door de gemeente Ontvangsten (Overzicht der over 1916), Bijlage 7. Ooglyders (Inrichting voor) Openbaar onder wys ALPHABETISCH REGISTER. XIV Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2249