193 255 233 226 237 255 253 '254 238 134 135 224 150 251 243 228 146 132 223 238 136 237 237 148 149 238 .230 235 218 236 220 220 „Ned. Toevluchtsoord voor noodl. dieren”. 166 239 192 191 129 236 234 Vereeniging „Armenzorg” „Arti et Industriae” „Het Blauwe Kruis” „De Eendracht” „De Hoop” „De Volharding” Christina Stichting Diaconessenarbeid in wijk VIII Diaconessenarbeid in wijk III „Die Haghe” voor Drankbestrijding „Eigen Hulp” „Floralia” Geloof en Wetenschap voor Gezondheidskoloniën Gereformeerde Ziekenverpleging -- „Haagsche Kunstkring” Haagsch Opvoedingshuis Haagsche Tandheelkundige «Hulp in het Huishouden” «Hulp in Nood” «Hulp aan zuigelingen” Kinderbewaarplaatsen «Het Kinderhuis” KolfFs Blindenfonds „Kon. Emmafonds” „Kon. Nat. Zangschool” „Liefdadigheid zij ons doel” Museum voor Moderne Kunst Museum ten bate van het onderwijs Onderlinge Vrouwenbescherming „School voor slechthoorende kinderen” „School voor volwassenen” „De Sophia-stichting” Steun in bijzondere gevallen Tehuis voor onbehuisden (Toynbee-) „Ons Huis”227 tot bescherming van dieren166 tot bestrijding der tuberculose135 tot bevordering van het onderwijs in handen arbeid tot bevordering van het vreemdelingen verkeer tot ondersteuning der nagelaten betrek kingen van verongelukte Scheveningsche visschers 235 tot oprichting van Kinderbewaarplaatsen 149 ■f ALPHABETISCH REGISTER. XIX Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2254