223 uitgegeven door de Maatschappij voor goedkoope lec tuur, Amsterdam. „Het Redderen van den Nationalen Kunstboedel”, door F. Lugt, P. N. van Kampen en Zn. te Amsterdam. „Over Hervorming en Beheer onzer Musea”, uitge geven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. „Alt Hollandische Bilder”, door Prof. Dr. W. Martin, Richard Carl Smidt en Co., Berlin W. 62. „Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam”, door Fritz Lugt, P. N. van Kampen en Zn. Amsterdam. Toorop, „Wendingen”, Dec. 1918 No. 12. Masterpieces selected from The Korin School, volume II. Geschenken. Ten geschenke werd ontvangen: Het Jaarboek 1917/18 „die Haghe”, van de firma Mouton en Co. De geïllustreerde Catalogus van werken door Mathijs Maris, van den heer J. C. J. Drucker. Eene Statuette, vervaardigd door wijlen Charles van Wijk, van mevrouw A. van Wijk-Maris. De portretten der Gebroeders Maris, geteekend door Willem Maris Jbzn., geschenk van den vervaardiger. Een zelfportret door M. P. Malmesi, van iemand die onbekend wenscht te blijven. De exploitatierekening over 1918 wijst in ontvangst een bedrag aan van f 23.606,835 en in uitgaaf van f 23.250,90, zoodat deze sluit met een batig saldo van f 355,935 In het ons toegezonden verslag van de Vereeniging .Haagsche Kunstkring” is o.m. vermeld, dat het leden tal op 1 Augustus 1918 271 bedroeg tegen 221 op 1 Augustus 1917. De Vereeniging heeft ook dit jaar eene verloting van kunstvoorwerpen gehouden. Elk lid der verloting heeft tenminste één premieplaat ontvangen. Het Bestuur is als volgt samengesteld Mr. Dr. F. W. J. G. Snijder van Wissekerke, voor zitter; G. J. van Haersma Buma, secretaris; G. A. H. v. d. Stok, penningmeester; J. H. v. Mastenbroek, ver tegenwoordiger der le afdeeling (schilder en beeldhouw kunst); W. v. Boven, vertegenwoordiger der 2e afdeeling bouwkunst en kunstindustrie); H. Borel, vertegenwoor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 225