I E 224 diger der 3e afdeeling (fraaie letteren)P. C. Brederode, vertegenwoordiger der 4e afdeeling (Toonkunst) en G. Hogerwaard, sociëteitscommissaris. Een tentoonstelling van beeldhouwwerk werd door H. M. de Koningin-Moeder bezocht. Uit het Jaarverslag over 1918 van de Vereeniging „die Haghe” blijkt, dat het aantal leden, in Januari 1918 609 bedragende, op 1 Januari 1919 was gestegen tot 650. De leden zijn te verdeelen in 1 eerevoorzitter, 1 donateur, 10 eereleden, 9 bestuursleden, 439 gewone leden, 191 buitengewone leden en 12 correspondeerende leden. Het vereenigingsjaar werd ingezet door de bezichtiging van het gebouw van de Bataafsche Petroleum Maat schappij aan de Carel van Bylandtlaan op Zaterdag 2 Februari. Aangezien het aantal personen, die het gebouw wenschten te bezichtigen, ruim 300 bedroeg, w’as het bestuur genoodzaakt te verzoeken, of het gebouw’ nog eenmaal voor de leden mocht worden opengesteld. Op Zaterdag 23 Febiuari had dit tweede bezoek plaats. Op Vrijdag 22 Februari werd in Pulchri Studio de algemeene ledenvergadering gehouden. Na behandeling van het huishoudelijk deel werd de tweede helft van den avond gevuld door eene lezing van dr. J. F. Steenhuis, geoloog bij het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, die eene voordracht hield over de geologische gesteldheid van den bodem van den Haag in den loop der tijden, en die een uiteenzetting gaf van den bodemgesteldheid rondom onze woonplaats. De volgende vergadering had plaats in een lokaal van het Schoolgebouw van het Ned. Lyceum op Donder dag 11 April, dat daartoe door die Vereeniging wel willend w’as afgestaan en waar Dr. A. de Vletter eene voordracht hield over het geschiedenisonderwijs op de Haagsche middelbare school. Als voorjaarsexcursie in den Haag zelf werd door de leden het pasvoltooide gebouw’ van het Ministerie van Landbouw’, Handel en Nijverheid bezichtigd. Ruim 320 leden met hunne dames maakten den rondgang door het gebouw op Zaterdag 27 April en Zaterdag 4 Mei. De Perstentoonstelling, die gedurende de eerste dagen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 226