225 van Juni in Pulchri Studio gehouden werd ter her denking van het 25-jarig bestaan van de Haagsche Journalisten Vereeniging, werd door een groot aantal leden bezocht. Naar aanleiding der onthulling van het standbeeld van Johan de Witt op 12 Juni 1918 op de Plaats, had het Bestuur het plan opgevat om in het huis op den Kneuterdijk, waar de Witt woonde, toen hij op zulk een gruwelijke wijze om het leven gebracht werd, een gedenksteen te plaatsen. De tegenwoordige eigenaren echter hadden hiertegen bezwaar, zoodat van dat voor nemen moest worden afgezien. Bij de onthulling zelve was de Vereeniging door haar bestuur, dat een krans neerlegde op het voetstuk van het standbeeld, ver tegenwoordigd. Op Maandag 10 Juni hield dr. H. E. van Gelder in Pulchri Studio eene voordracht over den grooten Vaderlander, n.l. Johan de Witt als Hagenaar, bespre kende het standpunt, dat hij innam in de toenmalige Haagsche maatschappij en zijn figuur belichtende van eene zyde, waaraan tot dusver weinig aandacht ge schonken was. Deze lezing, w’elke door een talrijk gehoor met aandacht aangehoord werd, zal in het jaarboek 1919 in druk verschijnen. Een zomeruitstapje kon wegens de tijdsomstandigheden niet plaats hebben. Aan de excursie van den Nederlandschen Oudheid kundigen bond, -welke den 28sten en 29sten Juni naar Delft toog, nam een tamelijk groot aantal leden deel. In het najaar werd met de Hooge Vergunning van H M. de Koningin een bezoek gebracht aan de Koninklijke stallen en wel op Woensdag 30 October en op Donder dag 31 October. In de maand December vervolgde dr. C. Hofstede de Groot zijne kunstbeschouwingen over de Haagsche Schilderkunst voor hen, die deze in het vorige seizoen hadden bijgewoond. In het gemeente-archief werd de bewerking dei’ notariöele protocollen voortgezet. Van Genootschappen en Vereenigingen, waarmede de onze in verbinding staat, kwamen wederom vele bij dragen in. 4 15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 227