227 Uit het jaarverslag, loopende van 1 Mei 1917 tot 30 April 1918, van de s-Gratenhaagsche Toynbee-ver- eeniging „Ons Huis”, Prinsegracht 77 stippen wij het volgende aan. Het totaal aantal geabonneerden bedroeg 1066, waarvan 414 mannen en 652 vrouwen. In 1916/17 waren er 948 en in 1915/16 872 geabonneerden. Van de bibliotheek voor volwassenen werd door 603 geabonneerden gebruik gemaakt. Ter lezing werden uitgegeven 8827 werken, tegen 7412 in 1916/17. Bij den aan vang van het seizoen (1 October 1917) bedroeg het aantal banden met inbegrip van de meerdere deelen en duplicaten 2478. Het bezoek aan de Leeskamer beantwoordde ditjaar weder aan haar doel; het bezoek was, vooral in de eerste vier maanden van het winterseizoen, zeer bevredigend. Van de jeugdbibliotheek hebben 80 jongens en meisjes geregeld boeken gehaald; het aantal uitleeningen was 1523. Door het Bureau voor rechtskundige adviezen werden 955 adviezen verstrekt. Op de z.g. praatavonden werden door 25 sprekers of spreeksters voordrachten of lezingen over verschillende de tweede vergadering van het Nationaal Congres voor Vakonderwijs. 27 April hield de heer J. L. M. Lauwericks een lezing met lichtbeelden over „Moderne Kunstdenkbeelden’’. Den 30sten October hield de heer H. B. v. Wijk eene causerie over „Vakopleiding in de Kunstambachten”, geïllustreerd door eene collectie koperwerk en brons- afgietsels. De heer W. v. Boven hield in de zesde vergadering de eerste inleiding van het programma, dat Arti zich gesteld heeft „de Kunstverzorging der Gemeente ’s-Gra- venhage”. Op 18 December hield de heer H. Fels eene inleiding over de „Stedelijke Architectuur”. Uit het jaarverslag van den Penningmeester over 1918 blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen f 1060,47 en de uitgaven f 730.545. Opgenomen is een bedrag van f 1000,—, aan con tanten in kas f 329,925, alzoo een tekort van f67O,O75.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 229