228 onderwerpen gehouden. 2600 mannen en vrouwen maakten van deze voordracht-avonden gebruik. Voor de cursussen werden ingeschreven 779 leerlingen, waaronder 526 vrouwelijke en 253 mannelijke, tegen 697 leerlingen (500 vrouwelijke en 197 mannelijke) in het jaar te voren. Niettegenstaande het totaal der inkomsten bedroeg f 3.383,73®, werd dit nog door het totaal der uitgaven overtroffen met f 63,58. Het Bestuur der Leesbibliotheek der H. Vincentius-veree- niging deelde mede, dat 3 bibliotheken worden beheerd, ’n.l. een in perceel Westeinde 99, een aan de Noorderbeek- dwarsstraat no. 200 en een aan den Z.O. Binnensingel. Het aantal lezers en uitgegeven boeken is in het afgeloopen jaar wederom aanzienlijk vooruitgegaan. In de bibliotheek aan het Westeinde werden uitgeleend 17 «29 boeken, in die aan de Noorderbeekdwarsstraat 27 502 en in die aan den Z O. Binnensingel 12 732, te zamen 58063 boeken. In 1918 zijn 8215 boeken meer uitgegeven dan in 1917. Het aantal lezers bedroeg voor de genoemde 3 biblio theken respectievelijk 597, 611 en 328. Het Bestuur van de Volksleesbibliotheek der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement s-Gravenhage, deelde het volgende mede: In het boekjaar 19171918 werden afgegeven 5192 leeskaarten, terwijl 117 789 boeken werden uitgegeven. De Commissie heeft 216 zittingen gehouden. In het bestuur hadden geen veranderingen plaats. De Vereeniging „Geloof en Wetenschap” deelt mede, dat het ledental 200 groot is. In Pulchri Studio werden de volgende lezingen gehouden: door Prof. Dr. Jules Persijn „Schaapman als Kamerlid”; Pater B. H. Molken- boer „Savonarola”Mevr. EllenRusse „Het lied in de middeleeuwen”Dr. Taverne „Eenige scheikundige ver schijnselen”Prof. P. Groenen „Opgravingen in het H. Land”; Luit. t. Zee Doorman „Expeditie naar N. Guinea”. De Heer en Mevrouw Clinge Doorenbosch traden voor de Vereeniging op en in den zomer werd eene excursie naar Delft gemaakt onder leiding van den moderator der Vereeniging, Rector Hageraets.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 230