229 HOOFDSTUK X. Armwezen. Een onderafdeeling wordt gevormd door den „R.-K. Studiekring welke 40 leden telt. Uit het verslag over 1918, betreffende de Werkinrich ting voor hulpbehoevende blinden, stippen wij aan, dat weder van verschillende personen bijdragen in de kosten van onderstand van door hen aangewezen blinden wer den ontvangen. Behalve eenige giften, waaronder die van H. M. de De Vereeniging ,,R.-K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek" gevestigd te ’s-Gravenhage, deelt ons mede dat, hoewel de Vereeniging reeds op 30 Maart 1917 werd opgericht en bij Koninklijk Besluit van 13 Februari 1918 no. 12 werd goedgekeurd, over hare werkzaamheden over 1918 nog slechts weinig valt te vermelden, daar eerst op 21 November 1918 hare aan de Korte Houtstraat no. 20 gevestigde localiteiten (leeszalen en uitleenbibliotheek) voor het publiek konden worden opengesteld. Het bezoek aan hare zalen mag althans wat de avonden betreffen bevredigend heeten. De localiteiten der Vereeniging zijn met smaak geïnstalleerd, de boekenschat is met groote zorg gekozen en bevat op elk gebied met name op dat der wetenschappelijke- en vakliteratuur eene uitgebreide en uitgelezen collectie werken, zoowel de bekende standaardwerken, als meer populaire. De Vereeniging is aangesloten bij de Centrale Veree niging van Openbare Leeszalen en bij den Provincialen Bond van Openbare Leeszalen. Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk subsidie werd door onze Vereeniging aangevraagd; dit laatste tot een bedrag van f 5000, Wij verwijzen naar het verslag van het Burgerlijk Armbestuur, opgenomen als bijlage no. 26, waarin ook opgaven betrekkelijk het Bestedelingenhuis zijn gedaan. Wat betreft de geneeskundige hulp aan armen ver strekt, die in hunne wmningen w’orden verpleegd, ver wijzen wij tevens naar Hoofdstuk VI A V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 231