i Koningin, een kerstgave van f 1000,een legaat van f 1256,76 en een van f 5000,werd aan contributiën ontvangen een bedrag van f 4550,40; de verkochte goederen en verrichte werkzaamheden gaven een op brengst van f 5169,46, terwijl de gekweekte renten f 3396,62 bedroegen. Aan arbeidsloonen, salarissen, gratificatiën, en pensi oenen werd uitgekeerd de som van f 11.370,78. De uitgaven hebben in 't geheel bedragen f23.279,98 en de ontvangsten f 23.333,91, zoodat de rekening op 1 Januari j.l. een batig saldo aanwees van f 53,93. De Vereeniging Kol ff's Blindenfonds stond in 1918 met 51 blinden in betrekking, wien zij voor f 4553,— aan grondstoffen verstrekte en f 1466,arbeidsloon uitkeerde. Aan ondersteuning, zonder werkverschaffing, besteedde zij f 1211, De door hare blinden vervaardigde artikelen, vlecht werk, naai- en breiwrerk, borstels, enz. werden verkocht op de bazars, gehouden te ’s-Gravenhage, Deventer, Nijmegen en Doorn. De totale inkomsten bedroegen f 5680,—. Te ’s-Gravenhage bestaat eiken Woensdag tusschen 10 en 2 uur gelegenheid tot aankoop van blindenwerk in perceel Prinsegracht 75. Aan de mededeelingen, aangaande de werkzaamheden van den „Christelijke Volksbond”, van 1 November 1917 tot 1 November 1918 ontleenen wij het volgende: Op de cursusvergaderingen traden achtereenvolgens o.a. op dr. J. R. Callenbach, met het onderwerp: „De humor bij Luther”dr. J. J. van den Broek vertoonde in lichtbeelden „het leven van Luther”; de heer W. J. Giel vertelde over „Suiker, Koffie en Rubber” en ver toonde daarbij fraaie lichtbeelden; dr. L. A. Rademaker deelde het een en ander mede over: „Godsdienst inde loopgraven”Ds. E. Weiss deed, met vertooning van lichtbeelden, mededeelingen over „den arbeid onder melaatschen”Dr. P. J. Molenaar hield een lezing: „de humor bij Dickens”, terwijl dr. F. van Gheel Gildemeester de lezingen besloot met het onderwerp: „Hetprobleem van Job”. Het aantal leden der Vereeniging bedroeg aan het einde van het verslagjaar 1645. 230

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 232