1 231 koffie konden ditmaal Aangaande het ambachtsonderwijs wordt medegedeeld, dat het getal leerlingen, voor rekening van den Volks bond geplaatst: op de Avondteekenschool 29 bedroeg, op den cursus voor volwassenen 12 en op de Ambachts school 21. Aan de Arbeidsbeurs voor mannen werden ingeschreven 366 personen, van wie er 317 werden aanbevolen, 114 geplaatst werden bij de werkverschaffing en 232 bij verschillende patroons. Aangaande de Arbeidsbeurs voor vrouwen zij vermeld, dat van de 385 vrouwen, die zich in het afgeloopen dienstjaar voor werk lieten inschrijven, er 377 werden aanbevolen en geplaatst als werkvrouw en 2 als nood- hulp-dienstbodezijnde 89 minder dan in het vorige jaar. Met betrekking tot de werkverschaffing wordt mede gedeeld, dat 186 man werden ingeschreven, waarvan 36 werden afgewezen wegens geene of ongunstige informa ties, zoodat 155 man werden aanbevolen. Voorplaatsing werden opgeroepen 134 man, van wie er 20 wegbleven. In ’t geheel zijn dus 114 personen in de Werkver schaffing geplaatst. De hoeveelheid oude kleeren, schoenen, meubels en kachels enz. was onvoldoende om daarmede de menschen in hun vak bezig te houden. Bezigheid werd gevonden in het maken van briquetten, van samengeperst papier, zaagsel en fijn gehakte denappels; deze werden ver kocht tegen f 0,03 per stuk. De uitdeelingen van brood en niet plaats hebben wegens de distributiemaatregelen. Aangaande de Dienstverrichting kan worden mede gedeeld, dat het uitbetaalde arbeidsloon f 43.000,heeft bedragen tegen f 34.000,in het vorige jaar. De rekening van den Bond, loopende van 1 October 191730 September 1918, wijst een ontvangst aan van f 5753,73’ en eene uitgaaf van f 5120.73 en dus sluitende met een saldo van f 633, Het Bestuur van den Roomsch Katholieken Volksbond deelt ons mede: Op 1 Januari telde de Bond 3001 leden, op 31 December d.a.v. was het gestegen tot 3742, waarvan er 2947 waren I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 233