232 aangesloten bij de verschillende vakafdeelingen. De Bond telt thans 24 vakafdeelingen. Het Dagelijksch Bestuur wordt gevormd door de heeren H. C. Silvius, W. H. Huting en J. W. P. Jasper. In het bestuur van de Arbeidsbeurs, zoowel als in dat der Werkloosheidverzekering is door Burgemeester en Wethouders een vertegenwoordiger van onzen Bond benoemd. Van de Bibliotheek wordt een druk gebruik gemaakt. Door de afdeeling „Hulp in nood” heeft in het afge- loopen jaar uitkeeringen gedaan tot een bedrag van f 771,96. Het eindcijfer van inkomsten en uitgaven bedroeg over 1918; f 12252,20. Door den Bijzonderen Baad der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo is, voor zooveel de ondersteu ning van armen betreft, het volgende medegedeeld: De vereeniging, op 1 Januari 1919 bestaande uit 421 leden, verdeeld in 13 parochiale afdeelingen, conferen- tie’s genaamd, alsmede een afdeeling, speciaal belast met het bezoeken en ondersteunen van bejaarde ge zinnen, heeft in 1918 bezocht en ondersteund 568 ge zinnen. De jaarlijksche opgave van de uitgedeelde hoeveelheid brood, rijst, boonen, gort en erwten kon ditmaal niet gegeven worden, wijl door de distributie- maatregelen het Centraalmagazijn zich noodgedrongen uitsluitend heeft moeten bepalen tot de afgifte van eene groote hoeveelheid klompen, schoenen, onder- en boven- kleeding, ledikanten, matrassen en dekens. Betreffende de uitdeeling van etenswaren heeft iedere afdeeling op zich zelf deze aangelegenheid, met inachtneming van de bestaande distributievoorschriften, geregeld, terwijl bovendien de Vereeniging eene overeenkomst gesloten heeft met het Bestuur van de Centrale Keuken, ten einde de bezochte gezinnen, voor rekening der Vereeni ging, goed bereid warm voedsel te verschaffen. Bij de Arbeidsbeurs van de Vereeniging van de H- Vincentius van Paulo zijn in 1918 ingeschreven 1302 werkzoekenden, terwijl 1678 aanvragen van werkgevers inkwamen. Geplaatst weerden 1042 personen. Deze getallen waren in 1919 respectievelijk 1555, 1806 en 964.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 234