233 Uit het jaarverslag der vereeniging Armenzorg over 19171918 stippen wij het volgende aan: Gedurende het vereenigingsjaar werden door particu lieren en andere instellingen van liefdadigheid 323 malen inlichtingen ingewonnen omtrent 205 gezinnen. In 50 dezer gevallen moesten ongunstige inlichtingen worden verstrekt. Het aantal gezinnen, die doorloopend in behandeling waren met geregeld huisbezoek, bedroeg op 1 Januari 1918 214; van deze waren 119 Ned. Hervormd, 67 Katholiek, 5 Lutersch, 1 Remonstrantsch, terwijl er 22 waren met een gemengd huwelijk. Het aantal aanvragen om onderstand bedroeg 972 waarvan er 482 werden afgewezen. Voor ondersteuning werd uitgegeven: in geld tot een bedrag van f 24.055,23┬«, in geldswaarde, waaronder kleeding, voor f 5922,20. De ondersteuning in gelds waarde bestond uit: versterkende middelen f 1450,47, liggingstukken f 1813,20 en kleedingstukken (nieuwe) f 4507,38. De liggingstukken hierboven vermeld, bestonden uit 116 dekens, 11 matrassen, 3 peluws, 7 kussens, 132 lakens en 95 sloopen. Door de Onderstands-commissie werden rechtstreeks de volgende ondersteuningen verleend aan 11 echtparen en aan 53 alleenstaande bejaarden eene wekelijksche ondersteuning tot een bedrag van f 4244,20 in geld en van f 849,51 aan kleeding, versterkende middelen, enz. aan ondersteuning zonder geregeld huisbezoek, bestaande uit giften aan geld, kleeding of in anderen vorm, te zamen tot een bedrag van f 3089,33. In het verslagjaar werden geheel of gedeeltelijk voor rekening der Vereeniging eenige kinderen, pati├źnten en een blinde man in gestichten verpleegd, waarvoor een bedrag van f 585.besteed werd. Op 1 October 1918 waren 38 rentelooze voorschotten onder borgstelling loopende, tot een gezamenlijk bedrag van f 5025.Van deze voorschotten wraren 20 reeds in vorige jaren verstrekt, terwijl in het verslagjaar 18 voorschotten tot een gezamenlijk bedrag van f 1940. werden toegestaan. Er kwamen in 40 aanvragen om voorschotten zonder persoonlijke borgstelling; daarvan werden 26 toegestaan tot een bedrag van f 1055.Van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 235