234 Uit het verslag over het 59ste boekjaar van de het vorig jaar waren nog 39 voorschotten loopende tot een bedrag van f 1775.zoodat in het geheel nog uitstaan 65 voorschotten tot een bedrag van f 1046,80. Gespaard werd door 60 voorschotnemers tot een bedrag van f 431,90. Het aantal ingeschreven werkzoekende vrouwen be droeg 73, van werkgevers kwamen 60 aanvragen in. De Commissie van het kleedermagazijn kon in het afgeloopen jaar 95 vrouwen aan het werk houden. Het Burgerlijk Armbestuur bestelde voor f 684,25; en de Gemeentelijke Kinderkleeding droeg eene levering op ten bedrage van f 11.025,60 en aan de Hilversumsche Kleeding-Commissie voor f 3308.De verkoopingen in October 1917 brachten f 1489,65 op tegen f 1320,60 in November 1916; in het geheel werd voor f 18.143,10 verkocht en overigens werd nog voor ongeveer f 5000,— geleverd voor de gezinnen bij de vereeniging in be handeling. Aan naailoon werd f 3583,05 uitgegeven, voor schoenwerk werd f 1360,25 besteed. Blijkens de winst- en verliesrekening over het afge loopen dienstjaar, werd aan contribution ontvangen f 25.017,75, aan giften f 20.913,30 en aan legaten f 8100.terwijl de busjes, geplaatst in winkels en bij de leden, te zamen eene opbrengst gaven, van f 1995,97. Het aantal donateurs bedroeg op 22 October 1918 242 en dat der gewone leden 3327 tegen 3269 op 1 October 1917. Het Bestuur van de Vereeniging Tehuis voor oribe- huisden”, Steynlaan no. 15 alhier, deelde mede, dat in de inrichting van 1 Januari tot 31 December 1918 30.500 nachtverblijven zijn verstrekt met totaal 108.716 maaltijden. In het vorige jaar bedroegen deze getallen respectievelijk 17.822 en 54.970. Gedurende het jaar 1918 zijn door de Vereeniging „Werkloozenzorg”, Steynlaan no. 23, behandeld 61 per sonen met een totaal van 5.065 werkdagen. Van hen werden in de inrichting verpleegd 25 personen, met 2.317 verpleegdagen. Door tusschenkomst der Vereeniging werden in een vaste betrekking geplaatst 26 personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 236