235 Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche Visschers” blijkt, dat de verliezen van de visschersvloot in het af- geloopen Boekjaar alle onder de oorlogs-zeeongevallen wet 1915 vielen, zoodat tengevolge daarvan geen bedeelden ten laste van het fonds kwamen. Uit de algemeene rekening, loopende van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, blijkt, dat voor bedeeling werd uitgegeven een som van f 9.469,terwijl voor buitengewone uitkeering een bedrag van f 2.702,50 werd besteed. De vereeniging ontving ook dit jaar van H. M. de Koningin een bijdrage van f 100,terwijl nog in het verslag van enkele andere belangrijke giften en legaten wordt melding gemaakt. Tengevolge van overlijden en bedanken verloor de Vereeniging 86 leden, hetgeen een verlies gaf van f 199,aan contributiën werd ontvangen f 2.133,50, aan giften en bijdragen f 4.699,09, aan gratificatiën en legaten f5.100,Totaal inkomsten bedroegen f21.414,28, de uitgaven f 14.246,47, zoodat een batig saldo van f 7.167,81 overschoot. In het jaarverslag over 1918 van het „KoninginEmma- fonds”, Vereeniging tot ondersteuning van hoog bejaarde behoeftigen, wordt het volgende medegedeeld: Het jaar 1918 leverde in het algemeen stof op tot tevredenheid. Dank zij een niet onaanzienlijke vermeerdering van inkomsten, kon aan het liefdewerk der Vereeniging een belangrijke uitbreiding worden gegeven, zoowel wat blijvende als tijdelijke ondersteuning van hoogbejaarden betreft. Bleef het aantal donateurs (of donatrices) en schenkers van vaste bijdragen stationnair, het getal leden steeg van 214 tot 260. De contributiën namen daardoor van f 1.082,— tot f 1.125,50 toe. Minder nog door deze stijging van vaste inkomsten dan door aanzienlijke toevallige, maar nochtans naar wij hopen zich herhalende baten, werden wij in staat gesteld het getal onzer vastbedeelden tot 47 op te voeren, dus met 13 te vermeerderen, terwijl gedurende de wintermaanden JanuariMaart en December aan alle voor steun in aanmerking komende 80-jarigen en ouderen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 237