I 236 die wegens ontoereikende middelen nog niet in vasten onderstand (van f 1,per week) konden worden opge nomen, een uitkeering werd toegedacht van f 8,in twee maandelijksche giften van f 4,gesplitst. Aan vaste bedeelingen werd f 2.442,aan winter- uitkeeringen f 1.488,besteed, benevens nog f 100, voor buitengewone hulpverschaffing. Verschillende schenkingen en giften, maar vooral de opbrengst van de op 1 Januari, met vergunning van Burgemeester en Wethouders gehouden openbare geld inzameling hie,r ter stede, die f 2.165,49‘/2 opleverde, stelden het bestuur tot deze vermeerdering van uit- keeringen in staat. Behalve eenige particuliere giften waaronder één van Z. K. H. den Prins der Nederlanden en een paar jaarlijksche bijdragen, van de Dirk en Johanna Lammers- stichting en het fonds „de Drevon” resp. van 1’40, en f 200,ontving de Vereeniging f 42,70 als aan deel over 1917 in de „Armengelden” en twee legaten, elk groot f 500,van Mevr, de Wed. Mr. N. J. van UsselsteynPistorius en Mevr, van Tomputte—Warn- bersu. Het saldo der kapitaal rekening is door een en ander van f 7.162,27 tot f 8.075,54 gestegen. Er bestaat derhalve alle reden voor het Bestuur waarin geen verandering is gekomen om over de 'resultaten van 1918 voldaan te zijn en om met dank baarheid te constateeren dat het fonds gunstig heeft gewerkt, om voor de ouden van dagen de lasten van den abnormalen tijd, ietwat draaglijker te maken. Van wege de Vereeniging „Liefdadigheid zij ons doel” Israëlietische Vereeniging voor kinderkleeding en kinder voeding, is medegedeeld, dat de werkzaamheden door de tijdsomstandigheden belangrijk zijn ingekrompen; door tusschenkomst van het Gemeentelijk Distributie bedrijf kon aan 138 kinderen een broek worden uitgereikt. Door de Vereeniging „Steun in bijzondere gevallen” werd aan ondersteuningen uitgegeven voor een bedrag van f 679,60 en voor verplegingskosten in de Johanna- stichting te Arnhem een som van f 150,Aan contri- butiën werd ontvangen f 497,50, aan giften f 122,50 en als deel van de opbrengst van eene Fancy Fair f500,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 238