237 Door de onderafdeeling „Oud en Arm” werd aan ondersteuning uitgegeven f 2249,55. Aan contributiën werd ontvangen, f 563,—, aan giften f 51,50 en als netto- opbrengst van de collecte op 17 September f 1.351,71 en als deel van de opbrengst van een Fancy Fair f 250, Door het Bestuur der Vereeniging „Hulp in Nood” werd het volgende medegedeeld Het vereenigingsjaar begon met 43 donateurs en 130 leden, die respectievelijk f205,30 en f351,contributie betaalden. Aan rentélooze voorschotten, tot een aantal van 59, werd verleend een bedrag van f 2774,50, waarvan 38 zonder borg tot een bedrag van f 1684,Er werd op de voorschotten een verlies geleden ad f 45.57. Uitgedeeld werden 126 K.G. boonen, 127 K.G. erwten en 110 K.G. gort. Het boekjaar begon met 55 spaarders met f 1991,52 te goedgespaard werd f 822,06 en teruggenomen f 421,83. Bij het einde van het boekjaar waren er 50 spaarders met f 2392,75 te goed. In het Jaarverslag’ van het Bestuur van de Veree niging „Het Blauwe Kruis” over 1917/1918 wordt mede gedeeld, dat in de Toevlucht der Vereeniging aan de Valkenboschlaan no. 132 zijn verpleegd 58 kinderen met 9058 verpleegdagen. Bij de Vereeniging „Hulp in het Huishouden” kwamen in het afgeloopen jaar 875 aanvragen in. Geholpen werden 469 gezinnen; 271 gezinnen voor ziekte- en waschhulp, 158 gezinnen voor baker- en waschhulp en 40 gezinnen voor waschhulp alleen. Deze gezinnen kregen te zamen 8412 heele dagen, 1575 halve dagen en 1764 waschdagen. Aan werkloon voor de verzorgsters werd uitbetaald f 10122,67s en aan waschgelden f 2916,50®. De Ontvangsten hebben in totaal bedragen f 13709,01®, waaronder is begrepen een bedrag van f 3400,18® als opbrengst van den verkoop der vlaggetjes. De gemeente verleende een subsidie van f 1000, De rekening over 1918 sloot met een nadeelig saldo van f 3501,56®. In het verslag over 1918 van de Vereeniging „Het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 239