238 1 Het jaarverslag der „Christina Stichting” over het jaar 1918 meldt o.a. In de Stichting zel ve, Regentesselaan 115117 werden verpleegd 30 kinderen, terwijl nog 10 kinderen elders verpleegd worden of in dienstbetrekking zijn, die onder voogdij der Stichting behooren. Aan contributiën werd ontvangen f 389,25, aan giften f 333,63®, aan verpleeggelden f 7707,42. Deze en andere Het bestuur der Stichting „Vluchtheuvel” te Schevenin- gen deelt ons mede dat er 13 kinderen werden verpleegd met 4703 verpleegdagen. Aan contributiën werd ontvangen f 1613,75 en aan toevallige baten en giften f2118,60. Van de Gemeente werd ontvangen eene subsidie van f 759,20. Het totaal der ontvangsten was f 6671,69, dat der uitgaven f 6663,54, zoodat een batig saldo bestaat van f 8,15. Uit het verslag over 1918 van de Vereeniging „Het Haagsch Opvoedingshuis”, vermelden wij: In het Bestuur, noch in de Directie kwam dit jaar verandering. Op 1 Januari waren opgenomen 14 jongens, van wie 8 intern en 6 extern. Er werden twee jongens opgeno men, terwijl er twee vertrokken. In den loop van het jaar kwamen een tiental aan vragen voor opname in; door plaatsgebrek moest bet meerendeel worden afgewezen. Kinderhuis”Tehuis voor schoolgaande Kinderen, Zuid- Bmnensingel 16, wordt o. m. het volgende medegedeeld Ook dit jaar werden dagelijks 40 kinderen opgeno men; op 2 Januari 1918 werd met 41 kinderen begonnen. Nieuw opgenomen werden 9 jongens en 8 meisjes; 8 jongens en 5 meisjes verlieten de inrichting. Aan contributie werd ontvangen f 1098,90®, aan giften f 1209,61 en aan kindergeld f 706,77®. De Gemeente verleende een subsidie van f 1000,Uit het fonds tot dekking van de te korten werd een som van f 474,80® beschikbaar gesteld. Op 1 Januari 1918 was nog een bedrag van f 892,93 in dat fonds aanwezig. Aan voeding werd uitgegeven voor een bedrag van f 2259,17® en aan onderwijs f 275,72®. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 240