239 inkomsten gaven een totaal van f 9511,39, terwijl de uitgaven beliepen f 9584,45, zoodat de Stichting over 1918 een nadeelig saldo heeft te boeken, groot f 73,26. De Vereeniging „Onderlinge Vrouwenbescherming”, af- deeling den Haag, deelt ons mede: Het Toevlucht-comité nam 198 aanvragen in behan deling. Daardoor werden 58 kinderen in de Toevlucht opgenomen. In den loop van het jaar werden 89 kinderen verzorgd met 10 230 verpleegdagen, 22 ongehuwde moeders werden opgenomen, tweemaal werd de hulp ingeroepen voor een vondeling. Op 1 Augustus namen dr. Huët en zuster Pierson ontslag als geneesheer en directrice en werden ver vangen door dr. M. Mortier Hijmans en zuster C. van Maanen. Op het wekelijksch spreekuur van het Uitbestedings- comité werden 46 hulpvragenden geholpen, het verzorgde 22 kinderen. Op 31 December waren 29 kinderen onder controle. Het consultatiebureau had op 1 Januari 10 gevallen in behandeling, gedurende het verdere jaar, terwijl op 31 December nog 9 gevallen in behandeling waren. Bij het einde van het jaar stonden 31 minderjarigen onder voogdij der Vereeniging. Het aantal leden der vereeniging steeg van 700 tot 724. Spreekuren zijn: vanhet Toevlucht-comité, Vrijdags van 2’/a—3*/2 uur, Malakkastraat 147van het Uitbestedings- comité, op dezelfde uren in de Toevlucht; van het Consultatiebureau, Woensdags van 10-12 uur, Parkstr. 10. Aan contributies werd ontvangen f 1974,50; aangiften en opbrengstcollecte f 3275,68®; in totaal werd ont vangen f 19.639,80®, en uitgegeven f 26.183,84®, waar onder schuilt een nadeelig saldo over 1917 ad f 1523,16, dat met 31 December 1918 was gestegen tot f 6544,04. De R.K. Vereeniging ter bescherming van meisjes deelt in haar verslag over 1918 mede, dat in het afgeloopen jaar de inkomsten bedroegen t 30.729,44’, terwijl de uitgaven bedroegen f 48.178,27, zoodat ’t jaar sloot met een nadeelig saldo van f 17.448,82’. Contributie’s en giften brachten op f 7289,91, de col lecten f 6455,68®.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 241