240 De I. II. III. f Mej. L. Sieburgh bedankte als secretaresse. Door de afdeeling „Stationswerk” werd 52 maal hulp verleend en werden 2 meisjes uit verkeerde hunden gered. In de St. Annastichting werden verpleegd 235 meisjes met 20474 verpleegdagen. Over 55 meisjes werd der Vereeniging de voogdij opgedragen. Op 1 Januari 1918 waren 132 kinderen aanwezig, er werden er 42 geboren en zijn opgenomen 142 kinderen. Verpleegd werden dus 274 kinderen met 47926 verpleegdagen. Het verslag der Vereeniging „Kindervoeding” en dat betreffende de verstrekking van kindervoeding aan li. K. scholen is opgenomen onder de bijlagen als no. 40 en 40a. Instellingen ter voorkoming van armoede door of vanwege de gemeente of particulieren beheerd. gewone statistieke opgaven, betrekkelijk deze instellingen komen voor in de tabellen, als no. 28 onder de bijlagen opgenomen. De Bank van Leening. De Hulpbanken. De Spaarbanken. De Directeur van de Bank van Leening heeft bij de tabel weer overgelegd een uitvoerig verslag, hetwelk mede onder de bijlagen wordt aangetroffen. Als bijlage no. 27 is opgenomen het verslag van het Gemeentelijk Werkloozenfonds, terwijl op bladzijde 194 gegevens worden aangetroffen orritrent de verstrekking, rechtstreeks van Gemeentewege, van bleeding aan school gaande kinderen. Het verslag van den toestand van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs treft men aan onder de bijlagen, ge nummerd 17. Het personeel bij dien tak van dienst was op 1 Januari 1919 als volgt samengesteld: Een directeur Een onder directrice Twee eerste klerken Een tweede klerk T) T) n n n r> r n r T) r T> Jaarwedde. 2400,— 1500,— 1400 1050,— 900,— 874,— 824,— n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 242