241 HOOFDSTUK XL Landbouw en Veeteelt. Landbouw. 2°. De s- Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging, afdeéling der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Het bestuur der vereeniging was als volgt samen gesteld f n n n 750,— 750,— 600,— 450,— Een tweede klerk schrijver in vasten dienst Drie schrijvers in tijdelijken dienst Een schrijver 1°. De Afdeéling: s-Gravenhagé’ van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Het aantal leden daalde in 1918 van 296 tot 279. Het tweede gedeelte van den laatstgehouden cursus in hoefbeslag werd in 1918 beëindigd, met een zeer gunstig resultaat, daar aan alle leerlingen het diploma kon worden uitgereikt. In het najaar van 1918 kon een nieuwe cursus niet worden aangevangen, aangezien noch de beschikking over een smidse, noch over een onderwijzer kon worden verkregen. Door een overeenkomst met de 's-Gravenhaagsche Am bachtsschool zullen tot groote voldoening van ons Bestuur evenwel vanaf October 1919 de tijdelijk gestaakte cur sussen, waarvan gebleken is, dat zij in een behoefte voorzien, weder worden hervat. Het bestuur was samengesteld, als volgt T. J. Mansholt, Bentinckstraat 142, VoorzitterJ. Kamphuis Suermondt, Nassau-Odijckstraat 37, Secretaris; Jhr. W. Roëll, 2e Rusthoekstraat 3, Penningmeester H. Schuurman, Jan van Nassaustraat 94; H. Wibbens, Weede van Dijkveldstraat 54G. A. Hasselman, Prins Mauritslaan 51 P. Olij, Koninginnegracht 27 A. Bos, Zwarteweg 75; Prof. Dr. H. Remmelts, Bankastraat 22. I 16 Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 243