242 voorzitter; P. Wesbroek, onder- d. Steenhoven, penningmeester i J. M. Vas Visser, voorzitterB. C. v. J. C. Hoogeveen Jr.; H. Tennissen, L. C. Zalme, F. Geysendorffer, leden en G. Snel, Secretaris. Het ledental der Vereeniging bedroeg op het einde des jaars 223, en vermeerderde mitsdien met 7. Er werden 7 bestuurs- en 3 ledenvergaderingen ge houden, terwijl 4 voordrachtavonden gegeven werden t. w. 2 door den heer E. H. J. Cunaeus, wandelleeraar der Maatschappij, 1 door den heer K. Wiersma, Rijks- tuinbouwleeraar en 1 door den heer L. B. v. d. Slikke, Directeur van het propagandabureau der Nederlandsche Kunstmestfabrieken, 1 voordrachtavond kon geen plaats hebben doordat dezen samenviel met de ruitenrevolutie in April, waardoor vele leden de zaal niet konden be reiken. Den 31sten Juli had de vrienschappelijke of zomer- bijeenkomst der Nederlandsche Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde te dezer stede plaats. Door de afdeeling werden de leden ontvangen in een der zalen van het Kon. Zool. Bot. Genootschap, waarna het Vredes paleis bezichtigd en verschillende villatuinen in Villa parken bezocht werden. Het Tuinbouwonderwijs werd op denzelfden voet voortgezet; de cursussen, aangevangen in October 1917, konden in tegenstelling van het vorige jaar in de ge meentelokalen beëindigd worden, zij het ook dat er meestal geen verwarming in genoemde lokalen aan wezig was. Op den lóen Maart werden de T. B. cursussen A en B. gesloten, wTaardoor 23 leerlingen van de 28 be vorderd werden voor de tweede klasse en de overige 5 de gelegenheid zullen hebben nogmaals de le klasse mede te maken. De tuinbouwteekencursus A (eindklas) werd op 22 Maart gesloten met 10 deelnemers, waarvan aan 8 een diploma uitgereikt werd. De tuinbouwteekencursus B (beginklas) wrerd op 22 Maart gesloten met 14 deelnemers, welke in October voor de eindklas opgeroepen zijn. De speciale cursus voor Volwrassenen in Phytopatho- logie werd op den 4den April gesloten, waarbij door den heer Schoevers, leeraar en hoofd der cursus, licht- I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 244