I 243 beelden, in verband met hetgeen onderwezen was, ver toond werden. Bij het sluiten van bovengenoemde cursussen waren tegenwoordig de H.H. Dr. v. d. Zande, J. C. J. Kake- beeke en K. Wiersma resp. Inspecteur van het Land en Tuinbouwonderwijs, Inspecteur van den Landbouw en Rijkstuinbouwleeraar benevens de Commissie van Toezicht. Met de medewerking van het Gemeentebestuur, hetwelk gratis verlichte en verwarmde lokalen be schikbaar stelde en onder toezegging van Rijks-, Pro vinciale- en Gemeentelijke subsidiën, kon de Tuin bon wwintercursus met klasse A (le jaar) en klasse B (2e jaar) en de Tuinbouwteekencursus B (2e jaar) op den eersten October aan vangen met resp. 16, 28, 13 leerlingen. Het plan tot het beginnen van eenen nieuwen Tuin bouwteekencursus werd verijdeld, doordat zich te weinig deelnemers opgaven. In November werd eene Bibliotheek voor de leden geopend, zij het ook in bescheiden vorm, welke bij ge bleken behoeften uitgebreid zal worden. Vele adviezen vooral ten opzichte van militaire ver loven moesten op aanvraag van den Nederl. Tuinbouw- raad verstrekt worden. Het Comité inzake brandstofvoorziening voor Tuin bouwbedrijven bleef dit jaar evenals ’t vorige werkzaam. 3°. Vereeniging „Floralia" In het 43ste jaarverslag van de vereeniging „Floralia” is o. m. het volgende vermeld In het afgeloopen jaar werden 307 groepen bloemen uitgegeven. De inschrijvingsgelden bedroegen f 107,45. Aan contributies werden in 1918 ontvangen f 306, H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder verleen den ieder eene bijdrage resp. van f 40,en f 25, de Gemeente eene van f 50, De in September gehouden tentoonstelling leverde een opbrengst van f 291,175. De ontvangsten hebben te zamen f 1016,86’bedragen en de uitgaven f 962,37’, zoodat de rekening sloot met een nadeelig saldo van f 64,49.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 245