246 Vervening b. c. d. Binnenlandsche Handel. a. Hieromtrent zijn ons geen bijzonderheden bekend. Mijnwezen. Deze takken van nijverheid treft men in deze gemeente niet aan. Visscherij binnengaats, op de Zuiderzee en buitengaats. Mededeelingen betreffende visscherij en aanverwante bedrijven treft men aan in 4 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bijzonderheden omtrent den Gemeentelijken Haven dienst zijn vermeld in de bijlagen, als nos. 16 en 16f. Voorts verwijzen wij naar het medegedeelde op blz. 164 van den Waterschout te Scheveningen. van Zuid-Holland, of door de Kroon, zijn vermeld onder bijlage III van het verslag der Kamer. Onder paragraaf 6 treft men weder eenige mededee lingen aan omtrent de fabrieksnijverheid en de am bachtsnijverheid in deze gemeente. Onder bijlage I zijn opgenomen de inrichtingen in het belang van de Nijverheid. Paragraaf 3 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken bevat een overzicht van de ver schillende markten te dezer stede, van de hoeveelheid der aldaar aangevoerde voortbrengselen en van de daarvoor bestede prijzen. III. Handel en Scheepvaart. b. Buitenlandsche Handel. c. Scheepvaart langs de rivieren, kanalen en vaarten. Mededeelingen betreffende de scheepvaart worden ge vonden in 5 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 248