H 251 C. Nederlandsche Bank. (Agentschap der) I. Coöperatieve Winkelvereeniging van het district ’s-Cravenhage der Vereeniging „Eigen Hulp". Op 1 Januari 1919 telde de vereeniging 10724 leden, d.i. 90 meer dan op 1 Januari 1918. Het bedrijfskapitaal der vereeniging bedroeg op 1 Januari 1919 f 279.721,92s en is alzoo vermeerderd met f 9.150,25s. Het reservefonds is gestegen tot f 72.032,27. De geheele omzet bedroeg f 2.874.367,89s of f240.985,56s minder dan in 1917. De gewone opgaven betrekkelijk dit agentschap zijn opgenomen in bijlage IV van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken, alwaar tevens mededee- lingen worden gedaan betrekkelijk verschillende bank en credietinstellingen. I). Ten aanzien van inrichtingen van verschillenden aard ontvingen wij de volgende mededeelingen het station der Staatsspoor te ’s-Gravenhage naar het Park, werd, hoewel in beperkten zin, volgebouden tot 1 Juni 1918. Door benzinegebrek moest de dienst op dien datum geheel worden stopgezet tot 1 December 1918. Op dien datum konden wederom eenige ritten worden ingesteld naar den Haag; de overigen naar Station-Renbaan. B. C. D. E. 262.146,99 86.788,46 61.482,31 129.972,16 110.655,70 52.011,13 8.188,95 f n r T) n n 7? Afd. A. De ontvangsten in de verschillende winkels bedroegen (kruidenierswaren) (glas- en aardewerk) (sigaren en tabak), (garen en band). (wijn en bier) F. a (schrijfbehoeften) F. b (boekhandel) Op 31 December j.l. waren in dienst der vereeniging 239 beambten en bedienden, tegen 270 het jaar te voren. Aan die personen werd gedurende het jaar 1918 I n r n T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 253