252 bran dstoffenvereeniging f 236.982,58 s aan loon uitbetaald. Bovendien zullen zij genieten een aandeel in de winst van f 13.922,30. Van de zuivere winst wordt volgens de voorgeschre- ven. afschrijvingen voor het ondersteuningsfonds der beambten en bedienden f 10.724,afgezonderd. Aan de leden werd over hun gebruik in 1918 een dividend ad 6 uitgekeerd. II. Coöperatieve Vleeschhouwerij van het district s-Graven- hage der vereeniging „Eigen Hulp". Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1918 1276; in den loop des jaars zijn 142 leden uitgetreden of over leden en 67 leden toegetreden, zoodat op ultimo Decem ber 1918 het aantal leden 1199 bedroeg. Er werd ingeslagen aan vee en vleeschwaren voor een bedrag van f 115.834,de verkoopsom daarvan bedroeg f 134.789,77, latende alzoo een bruto winst van f 18.955,77. Aan leden met recht op dividend werd verkocht voor een bedrag van f 91.312,15 en aan anderen voor een bedrag van f 39.076,50. De exploitatiekosten beliepen f 15.974,79 en de netto winst bedroeg f 2.980,98. Aan de leden kon dit jaar geen dividend worden uit gekeerd. III. Coöperatieve aardappelen- en „Eigen Hulp”. Uit het verslag over het boekjaar 19171918 blijkt, dat het aantal leden op 1 Juli 1917 5036 bedroeg. In den loop van dit boekjaar traden toe 525 en traden uit 271 leden, zoodat de Vereeniging op 30 Juni 1918 5290 leden telde. Door 795 leden werd niets verbruikt. Gedurende het boekjaar werden aan leden en aan niet- leden o.m. geleverd 18.310 H.L. steenkolen, 63.059‘/a H.L. anthraciet, 47.656'/2 H.L. cokes, 1.539.039 stuks turven, 128.302 stuks briketten, 558 H.L. houtskool, 389.300 stuks vuurmakers, 2.553.803 K.G. blokken brandhout en 2.953'/2 zakken kachelhout en 80.203'/4 H.L. aard appelen Hiervoor werd ontvangen van de leden f 501.910,32s en van niet-leden f 359.497,81s te zamen f 861.408,14. A-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 254