253 IV. V. VI. f 656.190,30 tegen afdeeling Melkinrichting bedroeg De zuivere winst bedroeg f 7.067,47®. Aan de leden kon 1 van hun verbruik als dividend worden toe gekend. s-Gravenhaagache coöperatieve broodbakkerij en verbruïksvereeniging „De Hoop”. De verkoop van brood, (daaronder begrepen beschuit, koek, banket en paardenbrood) bedroeg over het boek jaar 1917—1918 f 615.396,73s tegen f 659.381,65s in het vorige boekjaar. In de afdeeling Kruideniers- en Vleeschwaren werd verbruikt voor een bedrag van f 656.190,30 tegen f 521.311,57 in het vorige jaar. Het uitgekeerde divi dend bedroeg 5%. De omzet in de i"' f 1.162.041,21 tegen f 2.173.935,42 ten vorigen jare. R.-K. Coöperatieve broodbakkerij en Verbruiks- vereeniging „De Arbeid”. Aan het einde van het boekjaar 1916/17 bedroeg het aantal leden 1105; toegetreden zijn 209 en afgeschreven 24 leden, zoodat de vereeniging op 1 November 1918 1290 leden telde. De omzet in de bakkerij bedroeg aan brood, beschuit, koek en banket f 106.015,71 tegen f 99.399,98 het jaar tevoren. In de afdeeling Kruidenierswaren werd verbruikt voor een bedrag van f 50.575,18s. De zuivere winst over het boekjaar bedroeg voor de afdeeling Broodbakkerij f 6892,34s, en voor de afdeeling Kruidenierswaren f 993,60s. Aan de leden kon van hun gebruik aan brood enz. 6 en van kruidenierswaren 2 dividend worden uitgekeerd. De coöperatie telt thans 10 dépêts. Coöperatieve brood- en banketbakkerij vroeger van „Eigen Hulp”. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1919 2190 tegen 2138. op 1 Januari 1918. De omzet steeg van f 203.857,93 in 1917 tot f 206.573,— over 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 255