il 254 ft Hiervan kon een dividend van 1 ’/2 worden uitgekeerd. Uit het fonds „Uitkeering bij overlijden” werd aan erfgenamen van overleden leden uitgekeerd f 7237,50; door het „Ondersteuningsfonds” werden uitgereikt 1558 ziekebriefjes met een totaal bedrag aan uitkeering in geld van f 2500,12. Bij het einde van het boekjaar op 4 September 1918 waren uitgereikt 251 spaarboekjes. Het aan de inleggers te goed ingeschreven bedrag bedroeg op dien datum f 86.316,56, zonder de verschuldigde rente, Het personeel telde op 4 September 1917 351 man, het nam af met 11 personen, zoodat het aantal op 3 September 1918 340 bedroeg. Het aantal leden bedroeg op 4 September 1917 12.150; dit getal verminderde, na afschrijving, door sterfte, vertrek enz., met 698 en bedroeg mitsdien op 3 Sep tember 1918 11.452. Het kinderfonds was in het begin van het boekjaar groot f 2103,18’; aan het einde van dit boekjaar was er een saldo, groot f 577,37 s. VIL Coöperatieve Broodbakkerij, Verbruiksvereeniging en Ziekenfonds „De Volharding” In de afdeeling bakkerij werd ontvangen aan brood f 848.789.55 tegen f 1.052.785,68 in het vorige jaar. De ontvangsten der afd. Kruidenierszaak, enz. stegen tot f 2.032.339,73 tegen f 1.897.775,10 in het vorige jaar. De omzet van de aardappelen- en groentenafdeeling bedroeg f 158.490,76 tegen f 96.093,23 en die van de spekslagerij f 155.260,56 tegen f 364.081,36 in 1916/17. De brand stoffenzaak bracht het tot een omzet van f 106.279,35 tegen f 48.479,18' in het vorige boekjaar. De levering van petroleum, welke afdeeling 2 April 1918 is opge heven, bracht f 2.074,14 op. In het Ziekenfonds werd aan contribqtie ontvangen f 360.677,32 tegen f 329.728, in het afgeioopen boekjaar. De totaal-ontvangsten bedroeg f 3.665.370,95 tegen f 3.801.018,02 in het vorige boekjaar. Het vaste personeel der afdeeling Broodbakkerij telde begin September 216, dat van het Ziekenfonds 82 en dat der Kruidenierszaak 203 personen, te zamen 501. Aan de leden kon als dividend worden uitgekeerd voor de afd. Broodbakkerij met een winst van f26.900,705

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 256