255 VIII. Coöperatieve Broodbakkerij „De Eendracht”. IX. Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingen verkeer. Het aantal leden was op 1 November 1918 522. De gemiddelde ontvangst aan brood bedroeg f 642,46 per week. De Vereeniging „Kindervoeding” betrok voor een bedrag ad f 3165,07s aan brood, zoodat de omzet aan de leden slechts bedroeg gemiddeld f577,73 per week. De totale omzet bedroeg f 45.857,36®. Aan de leden werd geen dividend uitgekeerd. 2 en voor de afd. Kruidenierszaak met een winst van f 59.701,43, 2%. Het aantal leden-verbruikers was aan het einde van het boekjaar 16.980 tegen 16.800 in het begin van dit jaar. Het aantal deelnemers in het Ziekenfonds bedroeg 40.204, terwijl het aantal uitsluitend bij U.B.O. aange slotenen bedroeg 242. Aan het eind van het boekjaar was bij de Spaarbank ingelegd een bedrag van f 789.255, Het aantal leden en donateurs, dat in den aanvang van het jaar 385 bedroeg, telde op 31 December 1918 377 leden. De inkomsten waren f 4751,65®, de uitgaven f 3643,41® liet saldo bedroeg op 31 December 1918 f 1757,55. De Kaart van het Westland zal te zijner tijd herdrukt worden en dan tevens eene herziening 'ondergaan. Een tweede druk van de wandelkaart ’s-Gravenhage Wassenaar verscheen. Voor een nieuwen plattegrond van ’s-GravenhageScheveningen zijn reeds plannen in voorbereiding. Van het Bureau voor het verkrijgen van inlichtingen werd het volgend gebruik gemaakt: 704 mondelinge inlichtingen werden verstrekt en wel 544 aan Neder- landsch sprekenden en 82, 33 en 45 respectievelijk aan Engelsch, Duitsch en Fransch sprekenden. Het aantal verzonden brieven, briefkaarten, gidsen en plattegronden, postpakketten en drukwerken bedroeg te zamen 4007. is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 257