Bijlage 7 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN over het Dienstjaar 1917. Inkomsten uit Bezittingen. 744.998,93 5 3. f 179.383,52 45.805,— 8. 1.081,94 5 270.556,20 5 163.132,48 5 5. 6. 7. 344.626 zielen, f 6.213.812,105 Weg-, straat-, riool-, brug-, kaai-, haven-, sluis-, dok-, boom- en veergelden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen, gelden voor banken of staanplaatsen, rechten voort vloeiende uit de begrafeniswet, heffing wegens het schutten van vee, en andere gelden voor het gebruik of genot van gemeentewerken of inrichtingen, leges ter gemeentesecretarie en rechten van den burgerlijken stand Schoolgelden voor voorbereidend Lager Onderwys (bewaarscholen) Schoolgelden voor Lager Onderwijs Schoolgelden voor Middelbaar Onderwijs School-, college- en examengelden voor Hooger Onderwijs (Gymnasium Schoolgelden voor andere inrichtingen van Onderwijs, (naai-, brei-, muziek-, zang, gymnastiekscholen, rij- en zwem scholen) Bevolking op 31 December 1917 1. Batige sloten van vorige dienstjaren 2. Huren, pachten, renten, grondrenten, erf pachten en andere inkomsten uit bezit tingen; daaronder begrepen opbrengst van wegen, vaarten, sluizen en andere werken buiten de Gemeente gelegen, doch voor hare rekening onderhouden Heffingen als belastingen geregeld, met uitzondering van de in kolom 9—19b bedoelde. 11 4. D n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 267